BG APRS SERVER

За да могат да бъдат изпратени APRS данните от станциите, гейтовете и програмите в глобалната APRS мрежа е необходимо да бъде зададен в настройките им сървър с който да се свържат и да изпращат/получават данни .

Тъй като общия трафик в глобалната APRS мрежа е доста голям за данните които се получават от APRS мрежата се налагат ФИЛТРИ които определят какъв трафик да влиза от мрежата към станцията.

Филтърът които е препоръчителен за България като минимален е:

filter r/600 b/LZ* t/m

Което означава сървърът праща данни към вас за всички станции на разстояние от вашата последна позиция 600 км (r/600), всички Български станции (b/LZ*) независимо в коя точка на света се намират и към вас пристигат всички съобщения (t/m) преминаващи през APRS мрежата.

За да имате достъп за излъчване на данни към APRS мрежата ще е необходима и ПАРОЛА която се генерира индивидуално за всеки лицензиран радио-любителски префикс.

Парола можете да получите от ТУК !

APRS сървъри които работят в България може да зададете във вашия софтуер за достъп до APRS  с дефиниран филтър от потребителя са:

http://aprs.bg:14580

http://lz0bgn.aprs.bg:14502

http://lz0vrc.aprs.bg:14501

http://lz0sun.aprs.bg:14580

http://aprs.lz2kac.org:14501

От HAMNET мрежа:

http://lz4ny.ampr.org:14501

http://aprs.lz2kac.ampr.org:14501